Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2018

20:26
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek

March 25 2018

21:56
7375 718e 500
Reposted fromkrainakredek krainakredek viaRozaa Rozaa

March 03 2018

20:47
7961 32a0

February 28 2018

23:14
W ostatecznym rozrachunku jestem osobą, która potrafi wyrządzić zło. Nigdy świadomie nie próbowałem nikogo skrzywdzić, lecz mimo dobrych intencji, w potrzebie potrafiłem być do cna egocentryczny, wręcz okrutny. Byłem kimś, kto potrafi, uciekając się do wiarygodnej wymówki, zadać osobie, na której mu zależało, ranę nie do zagojenia.
— Haruki Murakami

December 04 2017

21:49

Hreinn Fridfinnsson - Attending, 1973

Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viacarly carly
21:45
5898 1565
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viacarly carly
21:45
0403 8757
Reposted fromxalchemic xalchemic viacarly carly

November 30 2017

03:11
4102 578d 500
Reposted frombrumous brumous
03:06
7678 fe1d
Agnieszka Osiecka i Marek Hłasko

November 02 2017

17:56
4792 4db2 500

m. świetlicki / drobna zmiana

September 20 2017

21:39
1951 d726
Reposted fromschrodingersdog schrodingersdog vianaiwna naiwna

September 13 2017

23:06
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad vianaiwna naiwna
23:04
9866 1b58
Reposted fromsheismysin sheismysin vianaiwna naiwna

February 24 2017

21:06
21:03

May 27 2015

23:11
7788 dd56
23:06

April 28 2015

01:17
8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight viaslowik slowik

April 12 2015

00:02
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viaslowik slowik

April 11 2015

23:37
Wiesz - moja podejrzliwość, moja nieufność do ludzi jest straszna. To przekonanie, że nikt mnie nie może lubić ani cenić (...). Nie wiesz, jakie to ciężkie wietrzyć wszędzie maski, nawet u tych ludzi, którzy odnoszą się do nas z miłością. Nigdy chyba nie będę mógł naprawdę kochać - bo będę wolał zdławić w sobie sentymenty niż czuć, że miłość czyjaś do mnie jest oparta na tkliwości w stosunku do biednych i słabych istot. Czuję, że jestem właściwie zupełnie wykolejony - zgubiłem rzeczywistość - obracam się w sferze urojeń. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 3 II 1931)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaslowik slowik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl