Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

21:29

October 20 2018

22:49
3705 c71f 500
Reposted fromnutt nutt viaavantasian avantasian

September 28 2018

22:40
4540 813d 500
Świrszczyńska

July 15 2018

21:49
0512 ce5c 500
Reposted fromyanek yanek viapampam pampam
21:49
5015 7d55 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapampam pampam

May 10 2018

18:20

May 02 2018

18:20
8557 277f 500
Reposted fromrol rol viafortytwo fortytwo
18:14
2548 a713
Reposted fromlafuene lafuene viapampam pampam
18:12
8664 cebe
Reposted fromgrarzynka grarzynka viapampam pampam
18:09
1378 8940
Charles Bukowski
Reposted byjointskurwysyn7nobodymyurzzkropkablackcatKaraluchowyBlokparafinapaulishjiabukazlanatoryavantasianpomsa

March 03 2018

20:47
7961 32a0

February 28 2018

23:14
W ostatecznym rozrachunku jestem osobą, która potrafi wyrządzić zło. Nigdy świadomie nie próbowałem nikogo skrzywdzić, lecz mimo dobrych intencji, w potrzebie potrafiłem być do cna egocentryczny, wręcz okrutny. Byłem kimś, kto potrafi, uciekając się do wiarygodnej wymówki, zadać osobie, na której mu zależało, ranę nie do zagojenia.
— Haruki Murakami

December 04 2017

21:49

Hreinn Fridfinnsson - Attending, 1973

Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viacarly carly
21:45
5898 1565
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viacarly carly
21:45
0403 8757
Reposted fromxalchemic xalchemic viacarly carly

November 30 2017

03:11
4102 578d 500
Reposted frombrumous brumous
03:06
7678 fe1d
Agnieszka Osiecka i Marek Hłasko

November 02 2017

17:56
4792 4db2 500

m. świetlicki / drobna zmiana

September 20 2017

21:39
1951 d726
Reposted fromschrodingersdog schrodingersdog vianaiwna naiwna

September 13 2017

23:06
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad vianaiwna naiwna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl